คลินิกโรคไต

Undefined

ศูนย์โรคไต

ศูนย์โรค ไต
บริการตรวจ วันอังคาร
เวลา 8.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61117 (เฉพาะวันอังคาร ในเวลาราชการ)
แพทย์ประจำศูนย์
  • นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล
  • พญ.อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี

บริการและการรักษา

รักษาโรคไตและความผิดปกติของเกลือแร่ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15ปี
ครอบคลุมโรคต่างๆดังนี้

  1. Nephrotic Syndrome
  2. Systemic Lupus Erythematosus
  3. Urinary tract infection
  4. Vesicoureteral reflux
  5. Acute Gastroenteritis

 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
กรณีผู้ป่วยใหม่

  • ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์อายุรกรรมทั่วไป แพทย์หน่วยอื่นส่งมานัด หรือมาปรึกษา คลินิกโรคไตจะพิจารณาตามความเร่งด่วน และนัดให้ตามคิว
  • ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวมาจากต้นสังกัด มีใบส่งตัวและผ่านระบบคัดกรองแล้วส่งต่อคลินิกโรคไต