คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

Undefined

ศูนย์โรค เลือดและมะเร็งในเด็ก

คลินิก โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
บริการตรวจ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี
เวลา 08.30 - 11.30
ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
แพทย์ประจำคลินิก
 • พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
 • พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร

บริการและการรักษา

การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆมีความผิดปกติของสารหรือความผิดปกติของปัจจัยต่อการแข็งตัวของเลือดและโรคมะเร็งชนิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งของกล้ามเนื้อลาย และโรคซีดจากสาเหตุต่างๆเช่นโรคซี thalassemia
และ Anemia รวมถึงโรคที่มีการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ เช่น โรค hemophilia และ factor
VII deficiency เป็นต้น

ให้บริการด้านการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆรวมถึงความผิดปกติของสารที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดและโรคมะเร็งชนิดต่างๆในเด็กที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือด

 1. กลุ่มเลือดที่ให้การดูแลรักษา

 • โรคเลือดจางจากพันธุกรรม ธาลัสซิเมีย
 • โรคเลือดจางจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขาดสารอาหาร ขาดธาตุเหล็ก
 • โรคเลือดที่ออกง่ายหยุดยาก เช่น โรคฮีโมฟิเลีย , factor VII deficiency
 • ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
 1. กลุ่มโรคมะเร็งในเด็ก

 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • มะเร็งไต
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งของกล้ามเนื้อลาย
 • มะเร็งจอประสาทตา
 • มะเร็งตับ

ขั้นตอนการรับบริการตรวจ

 • ผู้ป่วยนัด

ผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินจากแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก่อนนัดเข้าคลินิก

 • 1. ยื่นใบนัดห้องบัตร และติดต่อตรวจสอบสิทธิชั้น 1 อาคารสยามฯ
  (ถ้ามาตรงนัดและใช้สิทธิเบิกตรงหรือจ่ายเงินเองให้ตรงไปที่คลินิก)
 • 2. กรณีมีใบสั่งขูดเชื้อ/ตรวจปัสสาวะ/เจาะเลือด/เอ็กซเรย์และอื่น ๆ
  กรุณาไปตรวจก่อนพบแพทย์
 • 3. ติดต่อคลินิก ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 • 4. รับเบอร์คิว วัดไข้, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูงและวัดความดัน
 • 5.นำใบนัด พร้อมเบอร์คิว ใบส่งตัว และผลตรวจต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่
 • 6.นั่งรอเรียกพบแพทย์ตามเบอร์คิว ที่หน้าห้องตรวจ

*หมายเหตุ : ตรวจผู้ป่วยเก่ามาตรงนัดก่อน*
 

 • ผู้ป่วยส่งต่อ

สถานพยาบาลต้นทางจะทำการติดต่อกับศูนย์ส่งต่อและแพทย์เฉพาะทาง ให้รับทราบ

กรณีผู้ป่วยใหม่

 • 1. ต้องเข้ารับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 (1203) ก่อนทุกราย
  ในวันและเวลาราชการ
 • 2. เมื่อแพทย์พิจารณาส่งปรึกษา ติดต่อพยาบาลห้อง 1203
  จะทำการนัดเข้าคลินิกตามคิวต่อไป

หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัด หรือมาไม่ตรงนัด กรุณาโทร 1415 ต่อ 2217, 2218 หรือ
                โทร 092- 2259349 (ในวันและเวลาราชการ)
                ยกเว้น วันจันทร์ และ พฤหัสบดี ติดต่อได้เวลา 09.00 -12.00 น.