คลินิกเด็กสุขภาพดี

Undefined

คลินิกเด็กสุขภาพดี

ศูนย์โรค คลินิกเด็กสุขภาพดี
บริการตรวจ วันจันทร์ – วันพุธ
เวลา 08.00 - 16.00 น.
แพทย์ประจำศูนย์
  • พ.ญ.นัยนา ณีศะนันท์
  • พ.ญ.รัชดา เกษมทรัพย์

 

•    หากมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจของแพทย์  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

•    โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    1415 ต่อ 2317   ในเวลาราชการ

•    คลินิกเด็กสุขภาพดีนอกเวลาพิเศษ เสาร์-อาทิตย์  มีบริการเวลา8.00-16.00น.

 

บริการและการรักษา

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ในเด็กปกติและในเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
1. การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
2. ประเมินภาวะโภชนาการ และการเจริญเติบโตเด็ก
3. ประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย
4. ตรวจร่างกายเมื่อพบผิดปกติส่งปรึกษาแพทย์
5. การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการตามวัยที่เหมาะสม
6. การให้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)
7. การให้การปรึกษาแนะนำการเลี้ยงดูเด็กตามวัย
8. การนัดเพื่อดูแลเด็กต่อเนื่อง

กรณีที่ไม่มีใบนัด จัดบริการ  เช้า 25 ราย บ่าย 20  ราย  ( ถ้าเกินให้มารับวัคซีนในวันถัดไป)
กรณีมีใบนัดหมายแล้ว หรือ ส่งต่อมาจากแพทย์คลินิกอื่นภายในสถาบันสุขภาพเด็กฯ จัดบริการทุกราย 

 

ขั้นตอนการมารับบริการ

1. ตรวจสอบสิทธิ์ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
2. ยื่นบัตรประจำตัว และสมุดบันทึกสุขภาพวัคซีน ห้อง 311 ชั้น 3 เพื่อตรวจสอบและคัดกรองเบื้องต้น 
    ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดรอบศีรษะ และวัดอุณหภูมิเด็ก        
3. พบแพทย์หรือพยาบาลในห้องตรวจตามระบบคิว
4. ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เพื่อรับคำแนะนำการให้บริการและการนัดครั้งต่อไป
5. ชำระเงิน รับวัคซีน (กรณีวัคซีนที่ต้องซื้อ) ชั้น 2 (ห้องยา)
6. ฉีดวัคซีน ที่ห้อง 311 ชั้น 3   สังเกตอาการแพ้วัคซีน 30นาทีก่อนกลับบ้าน
7. ปิดรับบัตรเวลา  15.00 น.
        หมายเหตุ  - กรณีที่ไม่มีใบนัด   เจ้าหน้าที่ไปค้นแฟ้มเวชระเบียน ที่ห้องบัตร
                        - กรณีที่มีใบนัด      เจ้าหน้าที่เตรียมแฟ้มเวชระเบียนไว้แล้ว
                        - กรณีผู้รับบริการถูกส่งต่อมาจากแพทย์คลินิกอื่นภายในสถาบันฯ เพื่อให้มารับวัคซีนที่หน่วยงาน  ให้นำแฟ้มเวชระเบียนและสมุดบันทึกสุขภาพวัคซีนมาด้วย    พบพยาบาลในห้องตรวจตามระบบ คิว เพื่อตรวจสอบคำสั่งของแพทย์  และคำแนะนำการให้บริการอื่นๆ