การอบรม เรื่อง การตรวจสอบระบบควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วยเเละหน่วยงาน

Undefined

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2560) กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรม เรื่อง การตรวจสอบระบบควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วยเเละหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ "การจัดระบบการป้องกันเเละควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย เเละหน่วยงาน" ณ ห้องประชุมสยาม 1 ชั้น7อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: