ประชาสัมพันธ์

  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และอาหารคาวหวาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ "รุ่งอรุณ เบิกฟ้า ๒๕๖๐" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
  • ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ และจิตอาสาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่6
  • คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกวัน วัน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 16.00 น. 20.00 น. วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันหยุด ปีใหม่ และสงกรานต์)  เวลา 8.00 น. – 20.00 น. 
  •  สำนักพระราชวัง ประกาศให้ประชาชนสามารถเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 59