meetting

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพทีมวิทยากรการประเมินพัฒนาการเด็กด้วย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพทีมวิทยากรการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยDSPM ในโครงการเด็กไทยรุ่นใหม่ พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้

โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้กล่าวรายงานและนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน 

ณ ห้องประชุมสถาบันสุขภาพเด็กฯ ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

Undefined