MEETING

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision)

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนและผลักดันงานกำกับดูแลสุขภาพเด็ก (Child Health Supervision) ระดับประเทศสู่การปฏิบัติการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยบริการงานตรวจสุขภาพในหน่วยบริการระดับพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ให้มีความรู้ทันสมัย สามารถัฒนาทักษะพ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามช่วงวัย โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision) ขึ้น ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562

Undefined

อบรมเพิ่มพูนทักษะสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยฯ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยฯ ใน4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560 โดยมี นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

Undefined

จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่ศูนย์เครือข่าย

เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ได้จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยฯ  ใน ๔ ภูมิภาค โดยมี แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟื่องฟู เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี .

Undefined

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่1

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมาหาราชินี  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที่  1 ในเด็กเเละวัยรุ่น ครั้งที่ 1 เรื่อง Basic Type 1 Diabetes in Children and Adolescents : Essential Skills and Managerment โดยมีแพทย์หญิง ช่อเเก้ว  คงการค้า เป็นผู้บรรยาย  โดยได้รับเกียรติจากนายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

Undefined