ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง การจัดซื้อชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลพร้อมเครื่องเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวยนสำหรับผู้ป่วยวิกฤต (Monitor with Central monitor) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

Undefined

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1415 ต่อ 60911 ในวันและเวลาราชการ

เสนอคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

1.watchareemew@hotmail.com

2. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขที่ 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

ดาวน์โหลดเอกสาร