คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Undefined

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

บริการตรวจวัน :        จันทร์ – ศุกร์   เวลา  เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
                                เปิดรับบัตร 6.00 น. - 15.00 น. 
                             - ค่าบริการทางการแพทย์ (ในเวลาราชการ) 50 บาท
                             - ค่าทำบัตรใหม่ (ผู้ป่วยใหม่ / บัตรหาย)
บริการและการรักษา:  ตรวจรักษาโรคทางอายุกรรมในเด็กตั้งแต่ แรกเกิด – อายุ 18 ปี
                                ที่มีโรคซับซ้อน ตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิ จนถึงระดับ ตติยภูมิ โดยจะ
                                ประสานงานส่งต่อให้คลินิกอายุกรรมเฉพาะโรคหรือคลินิก
                                เฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคเด็กในทุกๆด้าน

คลินิกรุ่งอรุณ

บริการตรวจวัน :         จันทร์ – พุธ  เวลา  7.00 น. – 10.00 น.
บริการและการรักษา:  บริการเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้มาใช้บริการ 
                                 ก่อนเวลาทำการปกติ

คลินิกพิเศษนอกเวลา

บริการตรวจ:         วัน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 16.00 น. 20.00 น.
                            เปิดรับบัตร 15.00 น. - 19.00 น. 
                           วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 8.00 น. – 20.00 น.
                           เปิดรับบัตร 6.00 น. - 19.00 น. 
                           (ยกเว้นวันหยุด ปีใหม่ และสงกรานต์)
                           - ค่าบริการทางการแพทย์อายุรกรรม 250 บาท
                           - ค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง 300 บาท
บริการและการรักษา: ให้บริการด้านการตรวจโรคทางอายุกรรมทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
                               เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถ
                              เลือกวัน-เวลาที่เหมาะสม(นอกเหนือวันและเวลาราชการ)
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา

วันจันทร์       -
วันอังคาร โรคภูมิแพ้
วันพุธ      -
วันพฤหัสบดี โรคระบบทางเดินหายใจ
วันศุกร์      -
วันเสาร์ เปิดรับบัตร 06.00 น. - 11.30 น.
โรคระบบทางเดินหายใจ (8.00 น. – 12.00 น.)
โรคผิวหนัง (8.00 น. – 12.00 น.)
วันอาทิตย์

เปิดรับบัตร 06.00 น. - 11.30 น.
โรคสมอง และระบบประสาท (8.00 น. – 12.00 น.)
โรคภูมิแพ้ (8.00 น. – 12.00 น.)
โรคไต (8.00 น. – 12.00 น.)

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  • คนไข้ใหม่ และ คนไข้เก่าไม่มีนัด
    ติดต่อพยาบาลจุดคัดกรอง (ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี)
    คนไข้นัดคลินิกอายุรกรรม
    ติดต่อที่คลินิกอายุรกรรม (ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี)
  • ยื่นบัตร
  • ชั่งน้ำหนัก วัดไข้ วัดส่วนสูง
  • รอพบแพทย์ ตรวจรักษา / รับยา /รับใบนัด