คลินิกพันธุกรรม

Undefined

ศูนย์โรค พันธุกรรม

ศูนย์โรค คลินิกพันธุกรรม
บริการตรวจ อังคาร
เวลา 8.00 – 12.00 น.
แพทย์ประจำศูนย์
  • นพ.สุทธิพงษ์ ปังคานนท์
  • พญ.จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์

บริการและการรักษา
คลินิกพันธุกรรม มีคณะแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาแนะนำปรึกษาเกียวกับโรคที่ดกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น โรคกลุ่มอาการดาวน์ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม โรคทางพันธุกรรมต่างๆ โรคพันธุกรรมเมตาบอลิค LSO พันธุกรรมเมตาบอลิค ดังนี้

  1. ตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์ โครโมโซมผิดปกติต่างๆ
  2. พันธุกรรมเมตาบอลิค ,พันธุกรรมเมตาบอลิค LSO
  3. โรคพันธุกรรมต่างๆ
  4. ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโครโมโซม และยีนของพันธุกรรม
  5. ตรวจทางห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ และชีวเคมี (DNA and Biochemical Testing)
  6. หลังการตรวจรักษา เรามีทีมบุคลากรพร้อมให้การรักษากระตุ้นพัฒนาการ ตรวจการได้ยิน ฝึกพูด กายภาพบำบัด
  7. การจัดประชุมกลุ่มผู้ป่วยโรคดาวน์ซินโดรม ปีละ 1 ครั้ง
  8. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน