โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ จังหวัดนครปฐม

Undefined

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการคือ โครงการแพทย์ประจำบ้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หน่วยกุมารเวชศาสตร์สังคมและวัยรุ่น กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการพยาบาล สังคมสงเคราะห์ งานเวชนิทัศน์ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาพกิจกรรม: