อบรมเชิงปฏิบัติการ "เลี้ยงลูกให้แข็งแกร่ง : Raising mentally strong kids"

Undefined

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เลี้ยงลูกให้แข็งแกร่ง : Raising mentally strong kids" โดยมี ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสยาม 1 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: