ดการอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2560

Undefined

วันทีี่ 2 สิงหาคม 2560 หน่วยงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมี พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์ 
กุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนัง เป็นผู้กล่าวรายงานเเละ ได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสถาบันฯ

งานอบรมระยะสั้น กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2560 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 ห้องประชุมสยาม 1,2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: