ชี้แจงพิเศษ20170526

Undefined

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
"ไม่ได้รับหนังสือขู่วางระเบิด" 

สำหรับการรักษาความปลอดภัย สถาบันฯ มีมาตรการต่างๆ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดำเนินการตามมาตรฐานแต่เข้มข้นมากขึ้น
ตามสถานการณ์และนโยบายกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข