งานเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2558

Undefined

กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ บุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประจำปี 2558 ณ ห้องจักรพันธุ์โปษยกฤต วันที่ 25 กันยายน 2558