การอบรมการบำบัดเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคVojta รุ่นที่ 4 คอร์สB

Undefined

วันที่22 มกราคม 256 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมการบำบัดเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคVojta รุ่นที่ 4 คอร์สB วิทยากรจากองค์กรVojta สากล ประเทศเยอรมณี โดยมีแพทย์หญิงอุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ชั้น7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

ภาพกิจกรรม: