กฎหมายใกล้ตัว เรื่อง" พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อุ้มบุญ)"

Undefined

วันนี้ (9 มิถุนายน 2560) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้จัดบรรยาย กฎหมายใกล้ตัว เรื่อง " พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อุ้มบุญ)" โดย คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม นักกฎหมายมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เวลา 13.30-15.00น. ณ ห้องประชุมสยามฯ 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: