Children Friendly Hospital

Undefined

โครงการโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก

1 ชื่อโครงการภาษาไทย : โครงการโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก

2 ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Children Friendly Hospital

3 ความเป็นมาของโครงการ : จากโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (IT เพื่อเด็กป่วย) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มาสู่แนวความคิดการพัฒนาดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบ การสร้างความตระหนัก และเพิ่มจิตเอื้ออาทร เพื่อโน้มนำให้เกิดจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบกับสถาบันฯ ได้รับผู้ป่วยยากไร้ และกำพร้าเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งบุคลากรภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในสถาบันฯ จะได้รับความรู้ และฝึกฝนทักษะในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย

นอกจากนั้นยังมีการกำหนดสถานที่ ที่เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุด

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. บริหารจัดการศูนย์ประสานงาน Children Friendly Hospital ให้ดำเนินงานตามนโยบายของ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บริการดูแลทั้งลูกค้าภายในและภายนอกที่มาติดต่อและบริการในเชิงรุก รวมทั้งดำเนินการลูกค้าสัมพันธ์กับผู้มาใช้บริการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบันฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและสถาบันฯ รวบรวม ผลงาน วิเคราะห์ ศึกษาวิจัย รายงานผล ประชาสัมพันธ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
2. การระดมทุนและความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กในด้านกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์และเงินรวมทั้งยัง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงสถาบันสุขภาพเด็กฯ ให้เป็นที่รู้จัก
3. ประสานงานกับอาสาสมัครจิตอาสาหรือองค์กรภายนอก
4. จัดทำโครงการของสถาบันสุขภาพเด็กฯ ร่วมกับองค์กรภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน
5. งานที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริการสถาบันสุขภาพเด็กฯ

5 รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในโครงการ

จิตอาสา มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังนี้
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตอาสา เข้ามาทำกิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กที่เจ็บป่วย
ในสถาบันสุขภาพเด็กฯ อย่างเหมาะสม
- เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
- เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ภาพกิจกรรม: