Byebye ขวดนม

Undefined

โครงการ บ๊าย บาย ขวดนมช้าไป โรคภัยตามมา

1. ชื่อโครงการภาษาไทย : โครงการ บ๊าย บาย ขวดนมช้าไป โรคภัยตามมา

2. ความเป็นมาของโครงการ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสม สำหรับพฤติกรรมการใช้ขวดนม เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย ตามแนวทางของการศึกษาวิจัยพฤติกรรม การใช้ขวดนมซึ่งพบว่ามีการใช้ขวดนม อย่างไม่เหมาะสม และส่งผลถึงสุขภาพของเด็กที่กำลังจะเติบโต จึงสนับสนุนโครงการร่วมกับทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในการเผยแพร่องค์ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง สู่สังคม

ทางด้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ได้มีการวิจัยและพบว่าการใช้ขวดนมของเด็กๆ แบบ ไม่เหมาะสม มาเป็นเวลานานจนติดเป็นนิสัย เช่น เด็กที่โตแล้วยังถือขวดนม เดินดูดไปมา เด็กที่ดูดนมกันวันละหลายขวด ดูดนมมื้อดึก จนฟันผุ ไม่ยอมกินข้าว และอีกหลายพฤติกรรม ที่นำไปสู่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ขวดนมใน ระหว่าง พ.ศ. 2546-2549 โดยหน่วยกุมารเวชศาสตร์สังคม และหน่วยงานทันตกรรม ซึ่งพบว่าเด็กที่มารับบริการในสถาบันฯ มีพฤติกรรมการใช้ขวดนมอย่างไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก   ซึ่งย่อมเชื่อมโยงต่อด้วยปัญหาสุขภาพต่างๆ จึงสนับสนุนการนำเรื่องนี้มารณรงค์ และให้เป็นนโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพที่สำคัญอันหนึ่งของสถาบัน และเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ ”บ๊าย บาย ขวดนมช้าไป โรคภัยตามมา สู่สังคม”

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : จากการศึกษาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่าเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีของสถาบันฯ ยังมีการใช้ขวดนมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้นตอก่อปัญหาสุขภาพกับเด็กอย่างไม่รู้ตัว สาเหตุสำคัญ อาจเกิดจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ไม่รู้ข้อมูลว่าควรเลิกใช้เมื่อไร หรือรู้แต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร รวมทั้งอาจไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาอย่างจริงจัง สถาบันฯ จึงได้จัดทำโครงการ “บ๊าย บาย ขวดนมช้าไป โรคภัยตามมา สู่สังคม” เพื่อนำข้อมูลที่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูควรรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการใช้ขวดนมที่เหมาะสม และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้จริง

ภาพกิจกรรม: