ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วย

Undefined

ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อ โครงการภาษาอังกฤษ

Learning Center For Children in The Hospital in the information Technology Project under the initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

ความเป็นมาของโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน โดยเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กป่วยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะด้านการศึกษา และด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ ของเด็กป่วยเหล่านั้น ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมีโรงพยาบาลนำร่อง ดังนี้

ปี พ.ศ.2538 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปี พ.ศ.2540 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ปี พ.ศ.2541 โรงพยาบาลเลิดสิน ,โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ต่อมา ปี พ.ศ.2548 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปยังภูมิภาค 4 แห่ง เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้การศึกษากับเด็กป่วยในโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลเครือข่าย

เครือข่ายในระยะที่ 1 (4 โรงพยาบาล) พ.ศ.2549 ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น , โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี, โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

เครือข่ายในระยะที่ 2 (6 โรงพยาบาล) พ.ศ.2551 ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย , โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จากการประเมินโครงการพบว่า มีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและมีปัญหาอุปสรรคบ้าง ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคทั้ง 12 แห่งดังกล่าว เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เครือข่ายในระยะที่ 3 (1โรงพยาบาล) พ.ศ.2553 ได้แก่ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เครือข่ายในระยะที่ 4 (2 โรงพยาบาล) พ.ศ.2554 ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เครือข่ายในระยะที่ 5 (4 โรงพยาบาล) พ.ศ.2556 ได้แก่ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัด ปราจีนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บุคลากร จำนวนครู 4 คน

  • ครูประจำศูนย์การเรียนฯ 1 คน ( เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล )

นางนัชชนันท์ โพธิ์นอก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

  • จากศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 3 คน

นางปิยนาถ คุรุรัตนากร ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวศุภวรรณ ศรีนวล ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสรันยา ขำเจริญ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มผู้ป่วยที่ให้บริการ

* ผู้ป่วยใน อายุ 2-17 ปี

* ผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

เปิดบริการ ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 08.30 -15.30 ชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กป่วยในโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรังให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรการเรียนการสอนตามปกติ และการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาระหว่างเด็กที่เจ็บป่วยกับเด็กปกติรวมถึงเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในโครงการ

  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนฯ

  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหอผู้ป่วย  

ภาพกิจกรรม: