คำขอทำวิจัย

รายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย REC QSNICH 22_internet.pdf
ขอสำเนา REC QSNICH 26_internet.pdf
บันทึกข้อความยุติโครงการ REC QSNICH 39_March2016.pdf
ขอยุติโครงการ REC QSNICH 40 _March2016.pdf
แบบฟอร์มข้อมูลโครงการวิจัยที่ขอ SUBMISSION REC- QSNICH Checklist1.pdf
แบบสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ REC QSNICH 32_internet.pdf
แบบรายงานการส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก REC-QSNICH 00.pdf
การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยและค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย RESEARCHFEE2017.PDF
ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ.2560 RESEARCHINHUMAN.PDF