คำขอทำวิจัย

แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงการวิจัย ทางชีวการแพทย์ REC QSNICH 10.1_internet(April2016).pdf
แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ REC QSNICH 11.1_internet(April2016).pdf
แนวทางการทบทวนและนำเสนอเอกสารข้อมูลคำชี้แจง/หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย REC QSNICH 12.1_internet(April2016).pdf
แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ได้รับรองแล้ว ( Protocol Amendment ) REC QSNICH 14_internet(April2016).pdf
สรุปผลการวิจัย REC QSNICH 16_internet.pdf
อนุญาตเผยแพร่ REC QSNICH 17_internet(April2016).pdf
รายงานการเบี่ยงเบน REC QSNICH 18_internet(April2016).pdf
รายงาน SAE AE REC QSNICH 19_internet(April2016).pdf
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา REC QSNICH 20_internet.pdf
แบบรายงานความก้าวหน้า REC QSNICH 21_internet.pdf